Creative thinking | Graphic fabric art & design

Algemene verkoopsvoorwaarden

De consument heeft het recht aan Mia Nollet mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens

Mia Nollet
Adres maatschappelijk zetel: Zuiderboomgaard 9, 8310 Assebroek België
Ondernemingsnummer: BTW BE0838.949.238
E-mail: info@mianollet.com
Telefoon: (+32) 477 75 80 32

Artikel 1: Algemene bepalingenDe elektronische webwinkel van Mia Nollet, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Zuiderboomgaard 9, 8310 Assebroek België, BTW BE0838.949.238, RPR Brugge, (hierna 'Mia Nollet graphic fabric design') biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Mia Nollet graphic fabric design. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Mia Nollet graphic fabric design houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mia Nollet graphic fabric design aanvaard zijn.Artikel 2: PrijsAlle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: AanbodElk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

 Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mia Nollet graphic fabric design niet. Mia Nollet graphic fabric design is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Mia Nollet graphic fabric design is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mia Nollet graphic fabric design. Mia Nollet graphic fabric design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Artikel 4: Online aankopen


De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het 'Mia Nollet graphic fabric design' assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Mia Nollet graphic fabric design. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd. We streven ernaar om de artikelen binnen de 5 werkdagen te leveren. Mia Nollet graphic fabric design kan de datum van levering echter niet garanderen.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Mia Nollet graphic fabric design is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: EigendomsvoorbehoudDe geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Mia Nollet graphic fabric design. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mia Nollet graphic fabric design te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 6: Sancties voor niet-betalingOnverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Mia Nollet graphic fabric design beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Mia Nollet graphic fabric design zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 7: Levering
7.1 Levering

Mia Nollet graphic fabric design tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. Onze termijnen (zie 7.2) zijn indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven. Mia Nollet graphic fabric design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.

De koper bezorgt aan Mia Nollet graphic fabric design het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

7.2 Levertermijn

Voor België: zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje via bpost. Het pakje wordt aan huis geleverd, normaal binnen de 24u na verzending.

Voor Nederland: zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje via bpost. Het pakje wordt aan huis geleverd, normaal binnen de 3 werkdagen.

Mia Nollet graphic fabric design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen opgelopen  bij de verzending door bpost. Overeenkomstig de wet “ kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Mia Nollet graphic fabric design de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten.

7.3 Verzendingskosten

Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op jouw orderbevestiging en op jouw factuur.

7.3.1 België

In België betaal je 6€ verzendingskosten.

7.3.2 Buitenland

Indien je je pakje wil versturen naar een ander land, hangen de verzendingskosten af van de zone waarin het land zich bevindt. Hieronder vind je de tarieven per zone.

Nederland = €16,5

7.4 Risico van verzending:

Mia Nollet graphic fabric design is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden van de door u bestelde producten. Wij verpakken onze producten op een dusdanige manier dat het risico op beschadigingen bijna onmogelijk is.  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.
Artikel 8: Garantie


a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

 Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Mia Nollet graphic fabric design klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Mia Nollet graphic fabric design. 

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
 Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 De garantie is niet overdraagbaar. Artikel 9: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Mia Nollet graphic fabric design mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Mia Nollet graphic fabric design klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Mia Nollet, Zuiderboomgaard 9, 8310 Assebroek België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.


De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Mia Nollet graphic fabric design zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
  
1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  
2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  
3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
  
4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;
Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mia Nollet, Zuiderboomgaard 9, 8310 Assebroek België respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, de verwerking van de bestelling, het versturen van uitnodigingen voor opendeurdagen, beurzen, ....

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mia Nollet, Zuiderboomgaard 9, 8310 Assebroek België, info@mianollet.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Mia Nollet, Zuiderboomgaard 9, 8310 Assebroek België, info@mianollet.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Mia Nollet heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Mia Nollet houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@mianollet.com.
Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzakingIndien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.Het nalaten op gelijk welk moment door Mia Nollet om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Mia Nollet Klantendienst


De Mia Nollet klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer (+32) 477 75 80 32 , via e-mail op info@mianollet.com of per post op het volgende adres Zuiderboomgaard 9, 8310 Assebroek België
Artikel 14: Wijziging voorwaarden Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Mia Nollet. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Mia Nollet kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 
Artikel 15: BewijsDe klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 
Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.


 0477/758032
 BE0838.949.238
 BE 37 7380 3432 8928